Προκήρυξη για τις εξετάσεις Αρχιφυλάκων - Πόσες θέσεις προβλέπει

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
arxifylakasshma

Εξετάσεις, για την προαγωγή διακοσίων πενήντα (250) αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη ισάριθμων υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2016.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2016), ή

(ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος [Τ.Ε.Ι.] και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2016), ή

(iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ήτοι οι εντασσόμενοι πριν την 30/5/2015, ή

(iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).

β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2016). Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι/-ες έχουν γεννηθεί από 01/01/1972 και μεταγενέστερα.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι συγκεντρώνουν στον απαιτούμενο βαθμό τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπονται στο άρθρο 45 του π.δ. 15/1986.

Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δικαιολογητικά: Οι υποψήφιοι/-ες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι 15/7/2016, τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α'». Στην ίδια αίτηση αναφέρουν, επίσης, την επιθυμία τους να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις προς εξέταση ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική.

β) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β'», στην οποία οφείλουν να δηλώσουν, σε συντρέχουσα περίπτωση, ότι είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Α.Ε.Ι.] ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Τ.Ε.Ι.] και θα το καταθέσουν μέχρι την προηγούμενη ημέρα έναρξης των εξετάσεων.

γ) Οι υποψήφιοι/-ες που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους.

δ) Οι υποψήφιοι/-ες που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία ή διπλώματα που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφοριών - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα, τηλ.: 210-5281000 e-mail: information Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο / Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371/2 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

3. Υποχρεώσεις διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις προαγωγικές εξετάσεις. Οι Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι αξιωματικοί που θα ορισθούν για το σκοπό αυτό από τους Διοικητές ή αναπληρωτές τους, υποχρεούνται όπως:

α) Ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας τους υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες με οργανική θέση ή με απόσπαση, αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, οι οποίοι/-ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην ως άνω παρ. 1 και να τους ανακοινώσουν, με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ'»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους, ότι όσοι από αυτούς επιθυμούν να λάβουν μέρος στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του αρχιφύλακα, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 2, εντός της ταχθείσας με την παρούσα προθεσμίας.

β) Ειδοποιήσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας και με τον προσφορότερο τρόπο τους Διοικητές αξιωματικούς, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (κάθε είδους άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομείο κ.ο.κ.) οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι συμμετοχής στις εξετάσεις αστυνομικοί της δύναμής τους, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους, ώστε να εκδηλώσουν εμπροθέσμως την τυχόν βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές οφειλόμενες ενέργειες.

γ) Μεριμνήσουν για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Τυχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δημιουργήσουν συνθήκες αποκλεισμού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους ίδιους.

-Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν μετά την περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία (15/7/2016), δεν θα γίνονται δεκτά και ο/η αιτών/-ουσα δεν θα συμμετάσχει στις εν λόγω εξετάσεις. δ) Συντάξουν για κάθε υποψήφιο/-α πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (υπόδειγμα «Δ'»), λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου (εδαφ. β'της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006).

- Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ' αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας αστυφυλάκων (άρθρα36 επόμενα, π.δ. 15/1986].

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 3/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-9), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, όσοι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον, μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας κατ' άρθρο 15 του π.δ. 120/2008 ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, θα γίνεται δεκτή η αίτησή τους, αλλά η πρόταση ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς αμέσως μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή της οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, εφόσον αυτή έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ' αυτές.

Οι αρνητικές προτάσεις πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται στον ατομικό φάκελο του/της αστυνομικού που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και τα οποία θα τεκμηριώνουν τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων. Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με το εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης, κατά του συντάκτη της πρότασης ικανότητας.

ε) Υποβάλουν, (μέσω P.o.L.) το αργότερο μέχρι 29/7/2016, στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διευθύνσεων, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις

ικανότητας των υποψηφίων, στις οποίες να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του Α' και Β' μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις. Δικαιολογητικά υποψηφίων που τυχόν κατατεθούν από υποψηφίους, για τους οποίους δεν είναι οι ίδιοι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας, να τα αποστείλουν (μέσω P.o.L.) στις αρμόδιες για τη σύνταξη των προτάσεων Υπηρεσίες.

στ) Διενεργήσουν έλεγχο επί του συνόλου των κατατιθέμενων φωτοαντιγράφων πτυχίων στις Υπηρεσίες τους (άρθρο 28 του ν. 4305/2014). Αποτελέσματα του ελέγχου να υποβάλουν στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.

4. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σ' αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών.

Οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Υπηρεσιών, υποχρεούνται, όπως:

α) Μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση σφαλμάτων στα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ορίζοντας αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους αξιωματικό ή βαθμοφόρο. - Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων προ της υποβολής τους, καθόσον επανειλημμένα έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αλλά και παραλείψεις αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών ή και ποινικών υποθέσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία και άσκοπη αλληλογραφία.

β) Υποβάλουν στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 19/8/2016, συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά (υπόδειγμα «Ε'»):

(i) Των υποψήφιων που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με ανάλογη ένδειξη για όσους δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες ξένες γλώσσες (υπόδειγμα «ΣΤ'» ).

(ii) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Ζ'»).

(iii) Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Η'») - Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ (αιτήσεις συμμετοχής, πτυχία ή διπλώματα, θετικές προτάσεις ικανότητας και λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου των υποψηφίων), ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών των αιτούντων.

(iv) Επιπλέον, χωρίς να παρακαμφθούν οι διαδικασίες των προηγουμένων περιπτώσεων (i), (ii) και (iii), να καταχωρίσουν, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 20/8/2016, στην Εφαρμογή «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα έτους 2016», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο «Εφαρμογές P.o.L.» (Police on Line), μόνο τους υποψηφίους που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ.

Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται στο Διοικητή ή στο Γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι, μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των υποψηφίων (μητρώο, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο), οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α./Τμήμα 2ο/Γραφείο 2ο και στα τηλέφωνα 210-6977370, 210-6922170 και Pol. 1031220 για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.

γ) Αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχουν υποψήφιοι.

δ) Αναφέρουν άμεσα, μέσω P.o.L, τις ανακλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων/Α.Ε.Α., κοινοποιώντας στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για όσους υποψηφίους διαγωνισθούν στην Αθήνα και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας για όσους υποψηφίους διαγωνισθούν στη Βέροια. Επισημαίνεται ότι ανακλήσεις αιτήσεων υποψηφίων θα γίνονται δεκτές, το αργότερο μέχρι την 14/10/2016 και για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι/¬ες αστυνομικοί να ενημερωθούν ενυπογράφως.

Οι δηλώσεις ανάκλησης να τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών που υποβλήθηκαν. ε) Αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α. συγκεντρωτικά αποτελέσματα με ονομαστικές καταστάσεις του ελέγχου επί του συνόλου των κατατιθέμενων φωτοαντιγράφων πτυχίων που διενήργησαν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες.

5. Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων. α) Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν, για όλους τους υποψήφιους, από 05/11/2016 έως και 07/11/2016 στην Αθήνα και στη Βέροια, με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

β) Επισημαίνεται ότι, στη Βέροια θα διαγωνισθούν όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, που υπηρετούν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης και όσοι/-ες επιθυμούν, από όσους υπηρετούν στην Περιφέρεια της Ηπείρου και των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας και Λήμνου. Κατόπιν τούτου, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες, των οποίων οι υποψήφιοι/-ες έχουν δικαίωμα επιλογής του τόπου εξετάσεων, να σημειώσουν στην κατάσταση που θα υποβάλουν στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. (υπόδειγμα «ΣΤ'») και στην ειδική στήλη «ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», την ένδειξη ΑΘΗΝΑ ή ΒΕΡΟΙΑ, ανάλογα με την επιθυμία του/της υποψηφίου.

6. Εξεταστέα μαθήματα - Θέματα εξετάσεων.

α) Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα :

(i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

(ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία - πρακτική άσκηση].

(iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία - πρακτική άσκηση].

(iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

(V) Ξένες γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, και ιταλική (προαιρετικά).

β) Στα προαναφερόμενα μαθήματα οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται γραπτώς, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους. (άρθρο 7 παρ. 3 του π.δ. 82/2006).

γ) Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι/-ες υποχρεούνται να αναπτύξουν.

δ) Στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. Το θεωρητικό και πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται στη δεκαβάθμια κλίμακα από μηδέν [0] έως δέκα [10]. Το άθροισμα των δύο βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος (άρθρο 7παρ. 7του π.δ. 82/2006).

ε) Η εξεταστέα ύλη κατά μάθημα καθορίζεται ως ακολούθως :

(i) . Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος). Δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο.

Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.

(ii) . Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.

Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: Από το Γενικό Μέρος:

- Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 1 έως και 3).

- Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).

- Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 18).

- Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).

- Ο καταλογισμός της πράξης (άρθρα 26 έως και 32).

- Απόπειρα και συμμετοχή (άρθρα 42 έως και 48).

- Κύριες ποινές (άρθρα 51, 52, 53 και 55).

- Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά ( άρθρο 81 Α)

- Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 115).

- Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).

- Ειδικές διατάξεις για ανήλικους (άρθρα 121,126 και 127). Από το Ειδικό Μέρος:

- Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 182).

- Επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα 183 έως και 186).

- Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207 έως και 213).

- Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216 έως και 223).

- Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρα 224 έως και 232).

- Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (άρθρα 235, 236,237Α, 239, 241, 242, 243, 257, 258 και 259).

- Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264, 265, 266, 267, 270, 271 και 272).

- Εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299 έως και 303, 306 και 307).

- Σωματικές βλάβες (άρθρα 308 έως και 315Α).

- Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322 έως και 334).

- Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως και 339, 342 έως και 345, 348 έως και 351 και 353).

- Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361, 361Α, 361Β, 362, 363 και 368). - Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 έως και 378, 380, 381, 382).

- Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 385, 386, 386Α, 390, 392 και 394).

- Ικανοποίηση του παθόντος ( άρθρο 406 Α)

- Επαιτεία (άρθρο 407). (iii). Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:

- Άσκηση της ποινικής δίωξης (άρθρο 27).

- Ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρα 33 και 34).

- Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 36, 37, 40 έως και 45Β').

- Έγκληση (άρθρα 46 έως και 52).

- Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 και 73).

- Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 96 έως και 105, 107 και 108).

- Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153).

- Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165) - Προθεσμίες (άρθρα 166, 168 και 169).

- Οι αποδείξεις. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 έως και 179).

- Αυτοψία (άρθρα 180 έως και 182).

- Πραγματογνώμονες (άρθρα 183, 184, 185, 188 και 189).

- Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226 και 227). - Διερμηνείς (άρθρα 233 έως και 236). - Ανάκριση. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242). - Προανάκριση (άρθρα 243 έως και 245).

- Κυρία ανάκριση (άρθρα 246 και 247).

- Ανακριτικές πράξεις (άρθρα 251 και 252). - Έρευνες (άρθρα 253,253Α, 253Β, έως και 257).

- Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270 έως και 272).

- Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 281).

- Σύλληψη για πταίσμα (άρθρο 409).

- Άμεση εισαγωγή σε δίκη ή βεβαίωση της ταυτότητας (άρθρο 410).

- Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του πταισματοδικείου (άρθρο 411).

- Πρόσκληση των μαρτύρων. Ανακοίνωση της κατηγορίας (άρθρο 412).

- Παραπομπή στην κοινή διαδικασία (άρθρο 413).

- Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση. Διαδικασία (άρθρο 414).

- Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρα 417 και 418). - Κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρο 419).

- Κλήτευση των συναιτίων (άρθρο 420).

- Κλήτευση μαρτύρων (άρθρο 421).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr

Σχολιάστε το άρθρο

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

oie UaDmY8ozYsbj

Τελευταια αρθρα
Previous Next
Η Ενωμένη Θεσσαλονίκη μαζί με την Σ.Κ.Α.Υ. δημιουργούν το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης!
collageenthess

    Ο συνδικαλιστικός συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» που κατέχει την ιστοσελίδα enomenithessaloniki.gr και τα μέλη αυτού ενεργώντας πάντα στα πλαίσια του Υγειούς Αστυνομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος και μένοντας στο δρόμο των αρχών τους ανακοινώνουν την από κοινού συμπόρευση με τον συνδικαλιστικό συνδυασμό "Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων" Θεσσαλονίκης (Σ.Κ.Α.Υ.) που κατέχει την ιστοσελίδα skaythess.grκαι τα μέλη αυτού. Η κοινή συμπόρευσή μας και η πίστη σε κοινά ιδανικά και αρχές από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 επικυρώνονται μέσα στην ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του συνδικαλιστικού συνδυασμού Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (Ε.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης. Η ίδρυση του Ε.Κ.Α Θεσσαλονίκης έρχεται να συσπειρώσει και να ενώσει όλες τις υγιείς συνδικαλιστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των συναδέλφων και να διαμορφώνουμε ένα νέο πεδίο στο Αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα της Θεσσαλονίκης.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
enomenithessaloniki.gr
Read more
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Κ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ekathesslogo
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Κ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 25 Νοεμβρίου 2016

    
Αστυνομικοί που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ενεργώντας στα πλαίσια του αστυνομικού συνδικαλιστικού κινήματος συνέστησαν τον συνδικαλιστικό συνδυασμό–παράταξη Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (Ε.Κ.Α) Θεσσαλονίκης. Το Ε.Κ.Α Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο πανελλήνιας εμβέλειας Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (Ε.Κ.Α.) και το οποίο έχει «αγκαλιασθεί» και στηριχθεί από την πλειοψηφία των συναδέλφων, έχοντας εγκολπώσει στις τάξεις του το σύνολο των υγειών δυνάμεων του αστυνομικού συνδικαλισμού και έχει αναδειχθεί στον αδιαμφισβήτητα κορυφαίο φορέα της πιο πρωτοποριακής, εναργέστερης και ισχυρότερης συνδικαλιστικής έκφρασης των αστυνομικών.
   Τα μέλη του Ε.Κ.Α. Θεσσαλονίκης δηλώνουν πίστη στις αρχές της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, της ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ, του ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ και της ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ στους κόλπους του οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών Θεσσαλονίκης μένοντας πιστό στις αρχές των μελών του καθώς και ανοικτό για να αντιμετωπίσει τις σημερινές και αυριανές προκλήσεις, καλεί όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες του Νομού Θεσσαλονίκης, συνδικαλιζόμενους ή μη, να συμπαραταχθούν μαζί μας, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ασκήσουν κριτική στα κακώς κείμενα και να συνδιαμορφώσουν μαζί μας τις θέσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο του κινήματός μας και του αστυνομικού συνδικαλισμού εν γένει.


"Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΕΙ"
Read more
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο φιλανθρωπικός αγώνας στην μνήμη των συναδέλφων μας
ago1Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2016Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, ο φιλανθρωπικός αγώνας καλαθοσφαίρισης στην μνήμη των συναδέλφων μας ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ευάγγελου, ΕΡΜΕΙΔΗ Ανέστη, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Λεωνίδα, ΜΑΡΤΙΝΗ Κωνσταντίνου, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπο που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες Αστυνομικοί και συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένωσης και συγκεντρώθηκαν στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.

   Στον αγώνα συμμετείχαν ο Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών, υπό  την καθοδήγηση του προπονητή και Περιφερειακού Συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γιάννη Ιωαννίδη, και το παράρτημα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος.

   Την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε η γνωστή δημοσιογράφος κ. Ελένη Ιατρού, την οποία ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. 

   Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

   Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος ΤΟΣΚΑΣ, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Νικόλαος ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ο Γενικός  Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θωμάς ΣΑΝΔΡΟΣ.

   Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ, ο Βουλευτής κ. Αντώνης ΓΡΕΓΟΣ.

    Ο Α’ Βοηθός Γενικού Αστυν. Διευθυντή Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Φώτης ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ, ο Β’ Βοηθός Γενικού Αστυν. Διευθυντή Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Γεώργιος ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Μιλτιάδης ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης Αστυνομικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος ΒΑΚΡΙΝΟΣ, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Αστυνομική Διευθύντρια κα Αικατερίνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος ΔΟΥΒΑΛΗΣ, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας  Υποδιευθυντής κ. Νικόλαος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ.

   Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βασίλης ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ, ο εκπρόσωπος του Κόμματος «Τελεία» κ. Ιωάννης ΓΚΟΥΣΜΠΟΥΝΑΡΗΣ, ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος Κόμματος ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. κ. Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ. Ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Κωνσταντίνος ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης Αντιστράτηγος ε.α. κ. Γεώργιος ΣΑΚΩΝΙΔΗΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Νομού Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) κ. Βασίλης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Χριστόδουλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών κ. Γιώργος ΖΑΧΑΡΗΣ, ο Πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας Αθανάσιος ΣΑΡΡΗΣ.

   Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης διακοπής του αγώνα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης παραδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στις οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων μας τις οποίες απένειμε ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. ΤΟΣΚΑΣ Νικόλαος.

   Το Προεδρείο της Ένωσής ευχαριστεί όσους υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή με κάθε τρόπο, και όσους παρευρέθηκαν στον αγώνα.

Δεν ξεχνάμε!

 Τιμάμε του ήρωες μας.
Ο Πρόεδρος

 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

6936800701

Ο Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος

6932649076


15224770 1350434144987146 1296429434 o

15231626 1350434384987122 1031592975 o

15226512 1350434331653794 477665123 n

15205667 1350434424987118 1130307205 o15224650 1350434201653807 1989964516 o

ago4
Read more
Επιτακτική ανάγκη η αλλαγή του τρόπου διαγραφής των επιβαλλόμενων ποινών του Αστυνομικού Προσωπικού
diagrafipoinwn

    Η Αστυνομία σαν σώμα και οργανισμός έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Η άμεση επαφή με πολίτες αλλά η μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις όπου πρέπει να πάρουν άμεσες αποφάσεις έχοντας στην διάθεση τους μη επαρκή στοιχεία, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να υποπέσουν σε ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα.
Το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, ο χειρισμός δεκάδων διαφορετικών υποθέσεως ή συμβάντων κάτω από πίεση κατά το οχτάωρο και οι συνεχές εξωτερικές επιρροές που δέχεται ένας αξιωματικός υπηρεσίας, το πλήρωμα ενός περιπολικού, οι δυνάμεις διμοιριών που κάθε μέρα εκτελούν καθήκοντα σε άλλο σημείο, οι ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους σε κάποιο λάθος ή διφορούμενο χειρισμό.
    Οι συνάδελφοι αυτοί αρκετές φορές τιμωρούνται με επίπληξη ή με μικρή ποινή προστίμου που σημαίνει ότι τα πειθαρχικά παραπτώματα που υπέπεσαν είναι ιδιαίτερα ελαφρά και ίσως δεν θα μπορούσαν να τα αποφύγουν. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι το ύψος του προστίμου μπορεί να φτάσει μέχρι τους τρεις βασικούς μηνιαίους μισθούς του τιμωρηθέντος, οπότε ένας Αστυφύλακας με βασικό γύρω στα 690 Ευρώ μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο από 1 Ευρώ μέχρι 2070 Ευρώ περίπου, όμως ο χρόνος παραγραφής της επιβαλλόμενης ποινής είναι ο ίδιος και για τα δύο.

Παραθέτω το άρθρο 56 του Π.Δ. 120/08 που αναφέρεται στην διαγραφή των ποινών που επιβλήθηκαν:


Π.Δ. 120/08 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο: 56
Διαγραφή ποινών


1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν διαγράφονται αυτοδικαίως από τα ατομικά έγγραφα των αστυνομικών, χωρίς να απαιτείται πράξη διαγραφής, μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:
(α) Η ποινή της αργίας με απόλυση μετά από δώδεκα (12) έτη.
(β) Η ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση μετά από οκτώ (8) έτη.
(γ) Η ποινή του προστίμου μετά από πέντε (5) έτη και
(δ) Η ποινή της επίπληξης μετά από δύο (2) έτη.
2. Οι κατά τα ανωτέρω διαγραφόμενες πειθαρχικές ποινές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις και προαγωγές, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του π.δ. 24/1997 (ΦΕΚ Α'- 29), όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Αν μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος διαγραφής της υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου διαγραφής που προβλέπεται για την προηγούμενη.    Σύμφωνα με αυτό το άρθρο για έναν συνάδελφο που έχει τιμωρηθεί π.χ. με πέντε πρόστιμα των 20 Ευρώ (συνολικά 100 Ευρώ) και έναν που τιμωρήθηκε με πέντε πρόστιμα των 2000 Ευρώ (συνολικά 10.000 Ευρώ) η παραγραφή διαρκεί 25 χρόνια. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι στις ίδιες διατάξεις υπόκεινται και οι δόκιμοι των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας π.χ. αν ένας δόκιμος έχει τιμωρηθεί με δύο στερήσεις εξόδου και τρία πρόστιμα 10 Ευρώ στην σχολή όπου εκπαιδευόταν, αυτά θα τον ακολουθούν για 25 χρόνια στην Υπηρεσία του. Όσοι εκπαιδευτήκαμε σε αυτές τις σχολές γνωρίζουμε ότι τόσο μικρές ποινές επιβάλλονταν συχνά για ιδιαίτερα ελαφρά παραπτώματα από ένα στραβό σήμα, μία αγιάλιστη αρβύλα ή μη τέλεια στοίχιση του φακέλου (στρώσιμο κρεβατιού). Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι προκύπτει μία “κοινή” αντιμετώπιση διαφορετικών περιπτώσεων λόγω του μεγάλου εύρους της ποινής του προστίμου, με τα ίδια πειθαρχικά επακόλουθα. 
   Ακόμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι ποινές διαγράφονται, παραγράφονται ή δεν αναγράφονται στα γενικά ποινικά μητρώα αυτοτελή και ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

Παραθέτω το άρθρο 145 του Νόμου 4057 που αφορά την την διαγραφή των πειθαρχικών ποινών των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου ο χρόνος διαγραφής υπολογίζεται από την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής:


ΦΕΚ 54/2012
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.4057
Άρθρο 145
Διαγραφή πειθαρχικών ποινών


1. Διαγράφονται αυτοδικαίως η ποινή της επίπληξης μετά τρία (3) έτη, του προστίμου μετά οκτώ (8) έτη και οι λοιπές ποινές, εκτός από τις ποινές της οριστικής και προσωρινής παύσης και του υποβιβασμού, μετά δέκα (10) έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε με άλλη ποινή. Ο χρόνος της διαγραφής υπολογίζεται από την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής.

2. Ο πειθαρχικός φάκελος ποινής που διαγράφεται, αφαιρείται από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελεί στοιχείο κρίσης του.


   Στους Αστυνομικούς η ποινή εκτελείται μόλις επιβληθεί, όποια και αν είναι αυτή, τα “πειθαρχικά” επακόλουθα της όμως ακολουθούν το Αστυνομικό Προσωπικό για αρκετό χρόνο ακόμα και για τις κατώτερες πειθαρχικές ποινές. Είναι ανάγκη να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την μείωση του χρόνου διαγραφής των ποινών ανάλογα με την σοβαρότητα τους, ξεκινώντας την διαγραφή από την εκτέλεση τους και ίσως την διαγραφή των κατώτερων πειθαρχικών ποινών που επιβλήθηκαν με την αποφοίτηση του Αστυνομικού από τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας

1 aris


  ΚΟΚΟΝΑΣ Αριστείδης,
αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.Α.Σ.Υ.
Μέλος της Ενωμένης Θεσσαλονίκης,
Μέλος του Ε.Κ.Α. 
ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
enomenithessaloniki.grRead more
"ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ... ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ"
dias5

Έχω πάει εκεί που δεν τολμάς να βρεθείς, από τις φωτεινές πλατείες μέχρι το πιο σκοτεινό σοκάκι, για να μπορείς να κυκλοφορείς με ασφάλεια.

Έχω αντιμετωπίσει άτομα με τον διπλάσιο όγκο και τα μισά μου χρόνια για να σε προστατέψω.

Φορτώνομαι κάθε μέρα πάνω από 10 κιλά εξοπλισμό (που πολλές φορές πληρώνω από την τσέπη μου) και στο τέλος της μέρας είναι η μέση μου που πληρώνει τον λογαριασμό, αλλά εσένα δεν σε νοιάζει.

Δεν αποφασίζω για τους νόμους κι όμως μου ζητάς τον λόγο όταν κάποιος νιώθεις ότι είναι άδικος.


Δεν επιβάλω ποινές κι όμως γκρινιάζεις όταν νιώθεις ότι η δική σου ήταν πολύ αυστηρή ή εκείνου που σε αδίκησε πολύ μικρή, μετά από κάποιο δικαστήριο.

Με φώναξες με καύσωνα, βροχή, χιόνι, παγωνιά και ήρθα, τις ώρες που εσύ διασκεδάζεις, ξεκουράζεσαι, απολαμβάνεις στιγμές με την οικογένεια σου και ξεχνάς ότι θα ήθελα κι εγώ να είμαι με την δική μου.


Μου μιλάς ευγενικά όταν είμαι εκεί και βρίζεις πίσω από την πλάτη μου, αλλά δεν πειράζει.

Με βρήκες απέναντι σε κάποια πορεία, με έβρισες, με έφτυσες, μου πέταξες πέτρες, μπουκάλια προσπάθησες να με κάψεις ζωντανό... γιατί;


Επειδή δεν σε άφησα να περάσεις ένα δρόμο;

Επειδή δεν σου επέτρεψα, πάνω στον θυμό σου, να καταστρέψεις την περιουσία του διπλανού σου ή εκείνα που με δικά σου λεφτά έχουν φτιαχτεί;

Όταν κάνω κάτι καλό, περνάει στα ψιλά γράμματα.


Ήταν η δουλειά του λένε, σιγά το πράγμα..

Τι κι αν μπήκε μέσα σε ένα κτήριο γεμάτο καπνό για να σώσει μερικούς μαθητές..

Τι κι αν παραλίγο να πνιγεί για να σώσει κάποια που έκανε λάθος στην οδήγηση και έριξε το αυτοκίνητο της στο λιμάνι..

Τι κι αν βρέθηκα κι εγώ στο νοσοκομείο επειδή κάποιος παραβίασε ένα STOP καθώς συνόδευα παιδάκι με επείγον περιστατικό.. Τι κι αν κατάφερα να συλλάβω ένα κακοποιό αποφασισμένο και οπλισμένο για πόλεμο, μέσα σε ένα δρόμο γεμάτο αθώους πολίτες, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι..

Αυτή δεν είναι η δουλεία του;

Αν όμως κάνω κάποιο λάθος χαίρεσαι να με κρίνεις.


Δεν είμαι εκπαιδευμένος λες, δεν είμαι άξιος, χωρίς να σκεφτείς ότι είμαι κι εγώ άνθρωπος, κουράζομαι, φοβάμαι και συνήθως έχω κλάσματα του δευτερολέπτου στην διάθεση μου, για να πάρω μια απόφαση ζωής ή θανάτου. Μια απόφαση που όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν μέρες στην διάθεση τους, για να κρίνουν από την άνεση του καναπέ τους αν ήταν σωστή ή όχι.

Αν πεθάνω στο καθήκον γίνομαι θέμα για μερικές μέρες...

Και μετά τον πόνο τον περνάνε μόνοι τους οι δικοί μου άνθρωποι.

Ένας αριθμός μητρώου για διαγραφή, ένας μισθός λιγότερος...

Κι όμως παρόλα αυτά είμαι περήφανος γι' αυτό που κάνω.


Γιατί βλέπω την διαφορά που κάνει στη ζωή των ανθρώπων καθημερινά.

Γιατί η καλημέρα του περιπτερά αξίζει περισσότερο από ένα φιλοδώρημα, γιατί το ευχαριστώ της μητέρας που βοήθησες το παιδί της, αξίζει πιο πολύ από όλα τα δελτία ειδήσεων του κόσμου και για αυτό θα συνεχίσω να είμαι εδώ, κι ας χαλάει ορισμένους.

Βλέπεις υπάρχουν και κάποιοι που ποτέ τους δεν με συμπάθησαν.


Οι εγκληματίες, οι δολοφόνοι, οι βιαστές, με μισούν όχι μόνο γιατί τους κυνηγάω, αλλά νομίζω περισσότερο επειδή τους θυμίζω το τι θα μπορούσαν να ήταν, αν είχαν κάνει άλλες επιλογές στην ζωή τους.

Πηγή : ΔΙΑΣ in Action,  elas-lyste.blogspot.gr
Read more
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
areiospagos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών αποφάσισε ομόφωνα την απόλυτη στήριξη των συναδέλφων που τραυματίζονται σε επεισόδια εν ώρα υπηρεσίας και να παρέχει κάθε μορφή νομικής κάλυψης σε αυτούς.

    Έτσι, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. με το νομικό τμήμα της συνόδεψε τους τέσσερις (4) συναδέλφους που τραυματίστηκαν στα επεισόδια της Δευτέρας 31/10/2016 στα «Προσφυγικά» της Λ.Αλεξάνδρας πλησίον του Αρείου Πάγου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και κατατέθηκε από αυτούς μηνυτήρια αναφορά.

    Καλούμε πλέον όλους τους συναδέλφους μας που εμπλέκονται κατά καιρούς σε τέτοιου είδους επεισόδια να απευθύνονται άμεσα στην Ένωσή μας για να αποκτούν την αναγκαία κάλυψη που πρέπει να τους παρέχεται.

    Πλέον τη θέση των λόγων θα πάρουν οι νομικές ενέργειες έτσι ώστε να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι που προκαλούν αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες στέλνουν συνεχώς τους συναδέλφους μας στα νοσοκομεία.


                                                              Για το Δ.Σ.

                     - Ο -                                                                                  - Ο -

                  Πρόεδρος                                                                 Γεν. Γραμματέας
                                             

      ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                                                        ΡΗΓΑΣ ΝικόλαοςRead more
Δικαστική διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών ετών 2015-2016 poasy2
shmata poasy-poaxia
Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 500/7/42Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 «Δικαστική διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών ετών 2015-2016»

Οι Ομοσπονδίες μας Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με τους νομικούς τους συμβούλους Χαρ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ και Ρ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ αντίστοιχα διεκδίκησαν και πέτυχαν δικαστικά την κήρυξη ως αντισυνταγματικού του νόμου 4307/2014, κατά το μέρος που αφορά στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε στους αρμόδιους υπουργούς.

Μέχρι και σήμερα, η Διοίκηση δεν έχει συμμορφωθεί και δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ και κατ΄ επέκταση δεν έχει αναπροσαρμόσει τα μισθολόγιά μας. Με την νέα αυτή απόφαση προκύπτουν και αναδρομικές διαφορές στις αποδοχές μας για τα έτη 2015 και 2016, τις οποίες η Διοίκηση δεν έχει ακόμα ρυθμίσει.

Επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραγραφής των αναδρομικών διαφορών πέραν της διετίας, η προσφυγή στα Δικαστήρια αποτελεί μονόδρομο.

Μαζί με τη συλλογική συνδικαλιστική μας δράση για άμεση προσαρμογή και αναπροσαρμογή των μισθολογίων μας εφεξής, συνιστούμε σε κάθε αστυνομικό, να διασφαλίσει τις αξιώσεις του και να διεκδικήσει τις διαφορές αποδοχών του με αγωγή μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, οι οποίες θα ενημερωθούν αναλυτικά.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Για την Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.

O Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

O Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης

ΒΕΛΛΙΟΣ ΑνδρέαςRead more
Ημερίδα με θέμα “Προικισμένα ΜΩΡΑ- Εμπνευσμένοι ΓΟΝΕΙΣ” διοργανώνει η Ε.Α.Υ.Θ μαζί με την Λέσχη Αστυνομικών
20161108paidia

 Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2016 

        Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Ημερίδα με Θέμα : “Προικισμένα ΜΩΡΑ- Εμπνευσμένοι ΓΟΝΕΙΣ”.

Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ο Παιδίατρος ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ Στέλιος .

Η Ένωση μας με ημερίδες ενημέρωσης στοχεύει να συμβάλει στην κατάρτιση των μελών της για θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή και κοινωνική ζωή τους.Ο Πρόεδρος

 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

6936800701

Ο Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος

6932649076
Read more
Φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ στην μνήμη των συναδέλφων μας.Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 ώρα 19.00 Αλεξάνδρειο Μέλαθρο
timame20161108

Θεσσαλονίκη 8 Νοεμβρίου 2016

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ένωσή μας διοργανώνει φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ,αυτή τη φορά στη μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Λεωνίδα, ΕΡΜΕΙΔΗ Ανέστη, ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ευάγγελου, ΜΑΡΤΙΝΗ Κωνσταντίνου και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπου οι οποίοι έφυγαν ξαφνικά από κοντά μας, μία εκδήλωση που τείνει 

να γίνει θεσμός.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, και θα λάβουν μέρος γνωστοί αθλητές, μέλη του Συλλόγου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών και το Παράρτημα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος.

Είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι Αστυνομικοί της ΓΑΔΘ και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θα στηρίξουν με την παρουσία τους την εκδήλωση και τις οικογένειες των συναδέλφων μας.

ΤΙΜΑΜΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

Ο Πρόεδρος

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

6936800701

Ο Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος

6932649076

Πηγή: eayth.gr
Read more
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Καμπούρη Αναστάσιου sxoliastyfylakwnkomotinism

    Είναι τα άτομα που διαμορφώνουν τους θεσμούς και όχι οι θεσμοί τα άτομα, για αυτό η συζήτηση έρχεται πλέον και ζητά την αντικατάσταση της φράσης που ακούγεται «Τι αστυνομία θέλουμε» σε «Τι αστυνομικούς θέλουμε». Σίγουρα κανείς, σε μια σύγχρονη κοινωνία όπως η Ελληνική, δεν θα πρέπει να μιλήσει με καθαρά ανθρωπομετρικούς χαρακτηρισμούς κατατάσσοντας την αστυνομία σε επίπεδο πρακτορείου μοντέλων.
   Η διεθνής και εγχώρια πρακτική μας έδειξε ότι η εκπαίδευση των στελεχών δεν πρέπει να αφορά μόνο την σκοποβολή, αλλά πλέον να παρέχει μια πιο πλήρη και επιστημονικώς τεκμηριωμένη γνώση. Η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και η εισαγωγή μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και η υπερδιετής φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων ήταν τα πρώτα ριζοσπαστικά βήματα ως προς τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της Αστυνομίας. Πλέον και μετά την εικοσαετή εφαρμογή του πρώτου αυτού βήματος, καλείται πλέον η πολιτεία να πάει ένα βήμα πιο μπροστά και να αναβαθμίσει την Αστυνομική Ακαδημία και από μια απλή σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης να τη μετατρέψει σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιστημονικό κέντρο της σύγχρονης Αστυνομίας.
   Οι θόρυβοι που ακούγονται από πολλά σημεία περί υψηλού κόστους και κατασπατάλησης οικονομικών πόρων δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά ψίθυροι οπισθοδρόμησης καθώς η ασφάλεια πλέον δεν είναι ένα αγαθό που κερδίζεται με παλαιολιθικές αντιλήψεις όπως με έναν ρωμαλέο φρουρό στην πόρτα με τη ράβδο στο χέρι.
   Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση του Ελληνικού κράτους είναι γνώστη αλλά η αναβάθμιση του θεσμού της Αστυνομίας, μέσω της επιστημονικής εκπαίδευσης των στελεχών της αποτελεί μια επένδυση για το παρόν και το μέλλον όλων μας.

kampouris2


ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θ στη ΠΟΑΣΥ 
Μέλος Ενωμένης ΘεσσαλονίκηςΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
enomenithessaloniki.gr
Read more
Οδοιπορικά: Τιμωρία για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας - Άρθρο Γρηγόρη Γερακαράκου
gerakarakosomilia
Γράφει ο Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 την εκπρόθεσμη τροπολογία που κατέθεσαν οι αρμόδιοι υπουργοί στη Βουλή των Ελλήνων, ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του Σχεδίου Νόμου: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», έδωσαν μια ακόμη παράταση στην αδικία που συντελείται εδώ και μια δεκαετία με τις δαπάνες μετακινήσεις των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ειδικότερα, ενώ ο ν.4336/2015 που ψηφίστηκε την 14-08-2015 όριζε για όλους τους λειτουργούς του Δημοσίου Τομέα ότι από 01-01-2016 θα υπάρξει:

α) αύξηση στην ημερήσια αποζημίωση,

β) αύξηση στα έξοδα διανυκτέρευσης και

γ) περιορισμός στα χιλιόμετρα της εκτός έδρας μετακίνησης, κατ’ εξαίρεση και με ειδική πρόβλεψη, για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις οι εν λόγω βελτιώσεις μετατοπίστηκαν χρονικά έως την 30-09-2016 με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Η προαναφερόμενη χρονική μετατόπιση, αλλά και η τροπολογία που μετατοπίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων έως την 30-06-2017, είχε και έχει ως αποτέλεσμα την άνιση συμπεριφορά μεταξύ των λειτουργών του Κράτους και την τιμωρητική αντιμετώπιση των εργαζομένων που δουλεύουν σκληρά, κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, μετακινούνται συνεχώς, δεν εξοπλίζονται με τα κατάλληλα μέσα και δεν αμείβονται αξιοπρεπώς!

Δυστυχώς, μολονότι υπήρξε άπλετος χρόνος (από 14-08-2015 έως 30-09-2016) για το Υπουργείο Οικονομικών, αφού τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως είχαν ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ολοκλήρωσαν τις δικές τους ενέργειες αρχές του έτους 2016, βλέπουμε στην  τροπολογία να ζητείται κι εν τέλει να δίδεται εν λευκώ περισσότερος χρόνος (14-08-2015 έως 30-06-2017) στις πλάτες των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας & στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Άραγε, τι θέλει να επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομικών για τις μετακινήσεις των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας & στις Ένοπλες Δυνάμεις και χρειάζεται σχεδόν δύο (2) έτη για να θέσει σε εφαρμογή το σχετικό προεδρικό διάταγμα;; Πόσο κοστίζουν οι μετακινήσεις των εν λόγω στελεχών με τις διατάξεις του ν.4336/15 και μετατοπίζουν συνεχώς το χρόνο εφαρμογής τους;;; 

Αφού λοιπόν η Κυβέρνηση μπορεί και παρατείνει τις δεσμευτικές διατάξεις της δανειακής σύμβασης (3ο Μνημόνιο), συνεχίζοντας την αδικία εις βάρος των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, προφανώς και θα μπορεί να παρακάμψει, εφόσον το επιθυμεί, πιθανά εμπόδια που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν με τους θεσμούς (δανειστές) για την πλήρη και άμεση εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων του ΣτΕ, αναφορικά με το ειδικό μισθολόγιό μας.


Πηγή: on alert
Read more
Μετάλλια «Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας» σε επτά αστυνομικούς
21102016imeraastynomias

Στο πλαίσιο επίσημης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες (20 Οκτωβρίου) στο κτίριο του Πολεμικού Μουσείου, για τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου, απονεμήθηκαν μετάλλια «Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας» σε επτά αστυνομικούς που διακρίθηκαν για έξοχες πράξεις και ειδικότερα:

  • σε τέσσερις αστυνομικούς της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, διότι το καλοκαίρι του 2013, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών – δραπετών των Φυλακών Τρικάλων, ήλθαν σε ένοπλη αντιπαράθεση με δυο από τους δραπέτες και από την ανταλλαγή των πυροβολισμών ο ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά,

  • σε Αρχιφύλακα, διότι τον Δεκέμβριο του 2009, υπηρετώντας στο Αστυνομικό Τμήμα της Κάτω Αχαΐας, τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά δραστών ένοπλης ληστείας σε κατάστημα ΕΛ.ΤΑ, ενώ συνέβαλε καταλυτικά στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τη μετέπειτα σύλληψη τους,

  • σε Υπαρχιφύλακα, διότι τον Απρίλιο του 2009, υπηρετώντας στην Άμεση Δράση Αττικής, δέχτηκε πυροβολισμούς από δράστες ένοπλης ληστείας σουπερ μάρκετ στην Αθήνα, ενώ έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο,

  • σε Ειδικό Φρουρό, διότι τον Μάιο του 2013, υπηρετώντας στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια ελέγχου σε ταξί στην περιοχή του Βύρωνα Αττικής, δέχτηκε πυροβολισμό από τους επιβαίνοντες δράστες ένοπλων ληστειών σε φαρμακεία, ενώ στην συνέχεια καταδίωξε και συνέλαβε έναν από αυτούς.

http://www.astynomia.gr/images/stories//2016/photos2016b/21102016-imera_astynomias004.jpg

http://www.astynomia.gr/images/stories//2016/photos2016b/21102016-imera_astynomias005.jpg

http://www.astynomia.gr/images/stories//2016/photos2016b/21102016-imera_astynomias006.jpg

http://www.astynomia.gr/images/stories//2016/photos2016b/21102016-imera_astynomias007.jpg

http://www.astynomia.gr/images/stories//2016/photos2016b/21102016-imera_astynomias008.jpg

http://www.astynomia.gr/images/stories//2016/photos2016b/21102016-imera_astynomias009.jpg

http://www.astynomia.gr/images/stories//2016/photos2016b/21102016-imera_astynomias010.jpg

Πηγή: policenet.gr
Read more
Σύνδεσμοι

poasy

oie transparent 

Online χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 43 επισκέπτες και κανένα μέλος

Άλλα άρθρα
Προκήρυξη για τις εξετάσεις Αρχιφυλάκων - Πόσες θέσεις προβλέπει30 Μαϊ 2016 15:15Προκήρυξη για τις εξετάσεις Αρχιφυλάκων - Πόσες θέσεις προβλέπειΕξετάσεις, για την προαγωγή διακοσίων πενήντα (250) αστυ [ ... ]

ΆρθραΔιαβάστε περισσότερα...
Γονικη αδεια ανατροφης τεκνου ή μειωμενο ωραριο σε πατερα υπαλληλο 07 Μαϊ 2015 22:37

  Με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4210/13 καταργείται το  [ ... ]

ΆρθραΔιαβάστε περισσότερα...
4 χρόνια πέρασαν Αντώνη..25 Σεπ 2016 09:334 χρόνια πέρασαν Αντώνη..


4 χρόνια πέρασαν Αντώνη, δεν σε ξεχάσαμε ούτε πρόκειται [ ... ]

ΆρθραΔιαβάστε περισσότερα...

logo2


Real time web analytics, Heat map tracking